Ładowanie strony
MENU
ŻEROM W YOUTUBE
 

PROJEKTY AKTUALNE

 

 

 DYPLOMY I CERTYFIKATY

 

  


 


start / / REKRUTACJA 2020 / 2021
serwis w tej chwili ogląda 6 osób
REKRUTACJA 2020 / 2021
   | modyf: Mirosław Gutowski 2020-06-15, 18:46 | 6355 odsłon
serwiszglossie

 

 

ZASADY REKRUTACJI 2020 / 2021
PRZEWIDYWANE KLASY
DEKLARACJA WYBORU JĘZYKÓW
REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (nabór elektroniczny)
DZIEŃ OTWARTY
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
(wniosek należy wydrukować, podpisać i przynieść do sekretariatu bądź zeskanowany wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail szkoły)

 

 

Zasady rekrutacji kandydatów
do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach

określa:

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz. 1737),
 2. Zarządzenie nr 4/2020 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
  z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

 

  Terminy rekrutacji:  

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

• od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły.
• od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.


Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

• do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
• do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.


W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.


Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

 

 

  Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej Liceum: 

 1. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego oraz z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjną,
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 3. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 4. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
 5. wyniki egzaminu ósmoklasisty.

 

Zasady punktacji dla absolwentów szkoły podstawowej: 

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty, wg następującej wartości:

celujący           18 pkt
bardzo dobry 17 pkt
dobry 14 pkt
dostateczny 8 pkt
dopuszczający 2 pkt


       

Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

język polski - mnoży się przez 0,3

matematyka - mnoży się przez 0,3

język obcy nowożytny - mnoży się przez 0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów wskazanych przez komisję rekrutacyjną – mnoży się przez 0,2

 

O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym według następujących zasad:  

 

 Kryterium - świadectwo 

Maksymalna liczba punktów

w postępowaniu rekrutacyjnym

Wynik z języka polskiego

18 pkt

Wyniki z trzech przedmiotów:

klasa ekonomiczno - menadżerska

matematyka,
język obcy nowożytny,
do wyboru:
 geografia lub fizyka

klasa prawno - dziennikarska

matematyka,
język obcy nowożytny,
do wyboru:
historia lub wiedza o społeczeństwie

klasa medyczno - społeczna

matematyka,
język obcy nowożytny,
do wyboru:
biologia lub chemia

3 x 18 pkt = 54 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

3 pkt

 Maksymalna ilość punktów

100 pkt

 Punkty za egzamin

100 pkt

 Razem

200 pkt

 

 

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej:

 

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
   10 pkt,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   7 pkt,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   5 pkt.
 2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanym dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   10 pkt,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   4 pkt,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   3 pkt.

    
 3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
   7 pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
   10 pkt,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   5 pkt,
  •  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   7 pkt,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   3 pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    5 pkt.

    
 4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  10 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  7 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  5 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  7 pkt,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  3 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  2 pkt.
 1. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym      4 pkt
 • krajowym                   3 pkt
 • wojewódzkim              2 pkt
 • powiatowym               1 pkt


W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

 

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci:

 • z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 • pod uwagę brane są również łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

97,63 %
ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2019r.
W NASZYM LICEUM

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
CERTYFIKATY