Ładowanie strony
MENU
ŻEROM W YOUTUBE

PROJEKTY AKTUALNE

 

 

 DYPLOMY I CERTYFIKATY

 

  


 


start / ARCHIWUM WYDARZEŃ / ARCHIWUM rekrut 2020 / 2021
serwis w tej chwili ogląda 3 osób
ARCHIWUM rekrut 2020 / 2021
   | modyf: Mirosław Gutowski 2021-03-23, 18:45 | 457 odsłon
serwiszglossie

 pliki do ściągnięcia


TO są wiadomości ARCHIWALNE !!!

 

Zasady rekrutacji kandydatów
do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach

określa:

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz. 1737),
 2. Zarządzenie nr 4/2020 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
  z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

 

  Terminy rekrutacji:  

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

• od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły.
• od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.


Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

• do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
• do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.


W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.


Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

 

 

  Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej Liceum: 

 1. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego oraz z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjną,
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 3. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 4. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
 5. wyniki egzaminu ósmoklasisty.

 

Zasady punktacji dla absolwentów szkoły podstawowej: 

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty, wg następującej wartości:

celujący           18 pkt
bardzo dobry 17 pkt
dobry 14 pkt
dostateczny 8 pkt
dopuszczający 2 pkt


       

Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

język polski - mnoży się przez 0,3

matematyka - mnoży się przez 0,3

język obcy nowożytny - mnoży się przez 0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów wskazanych przez komisję rekrutacyjną – mnoży się przez 0,2

 

O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym według następujących zasad:  

 

 Kryterium - świadectwo 

Maksymalna liczba punktów

w postępowaniu rekrutacyjnym

Wynik z języka polskiego

18 pkt

Wyniki z trzech przedmiotów:

klasa ekonomiczno - menadżerska

matematyka,
język obcy nowożytny,
do wyboru:
 geografia lub fizyka

klasa prawno - dziennikarska

matematyka,
język obcy nowożytny,
do wyboru:
historia lub wiedza o społeczeństwie

klasa medyczno - społeczna

matematyka,
język obcy nowożytny,
do wyboru:
biologia lub chemia

3 x 18 pkt = 54 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

3 pkt

 Maksymalna ilość punktów

100 pkt

 Punkty za egzamin

100 pkt

 Razem

200 pkt

 

 

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej:

 

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
   10 pkt,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   7 pkt,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   5 pkt.
 2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanym dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   10 pkt,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   4 pkt,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   3 pkt.

    
 3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
   7 pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
   10 pkt,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   5 pkt,
  •  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   7 pkt,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   3 pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    5 pkt.

    
 4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  10 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  7 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  5 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  7 pkt,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  3 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  2 pkt.
 1. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym      4 pkt
 • krajowym                   3 pkt
 • wojewódzkim              2 pkt
 • powiatowym               1 pkt


W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

 

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci:

 • z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 • pod uwagę brane są również łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

98,3 %

ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2020r.
W NASZYM LICEUM

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rada Rodziców
konto Rady Rodziców przy LO
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach
56 8855 0004 2001 0235 9474 0001
CERTYFIKATY